GiM10 Esport i Salut a Cardedeu

d3db12502a4ce2e51a457479e5d2bddd
Gaudeix de les nostres magnífiques instal·lacions
0f430b9255567986742c6438d28ff2ea
Classes dirigides per professionals disposats
a ajudar-te en qualsevol moment
1
Un lloc on relaxar-te o entrenar
tu decideixes
20180320_110359v4
Reserva ja i gaudeix de les nostres
pistes de pàdel

Horari:

Laborables: de 7.00 a 23.00
Dissabtes: de 8.00 a 20.00
Diumenges: de 9.00 a 14.00

Al GiM10 t’oferim un espai on podràs relaxar-te, superar-te física i mentalment i divertir-te tot fent esport i salut a Cardedeu.

REGLAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ I SERVEIS DEL GIM10

Capítol 1. OBJECTE DEL REGLAMENT

1.1.  El present reglament té per objecte la regulació del correcte ús i funcionament del Gim10.

 1.2. Totes les persones que accedeixin a la instal·lació tindran la condició d’usuaris, els quals podran satisfer els serveis mitjançant pagament d’un abonaments entrada puntual o qualsevol activitat amb inscripció prèvia.

1.3. La condició d’usuari, implica l’acceptació de les disposicions del present reglament. El desconeixement d’aquest no eximirà del seu compliment ni de l’aplicació de responsabilitats quan procedeixi.

1.4. Aquesta normativa es considera com a general del Gim10, tot i això, donades les diferències existents entre cadascun dels espais de la instal·lació, en cada espai que es consideri necessari podrà haver-hi una normativa especí­fica que permeti regular el seu ús i donar seguretat a tots els usuaris del Gim10. 

 

Capítol 2. DRETS DELS USUARIS

2.1. Fer servir les instal·lacions del Gim10 seguint les normes d’aquest reglament.

2.2. Disposar de la normativa de la instal·lació: al plafó informatiu, a recepció i al web gim10.cat .

2.3. Demanar i omplir, a recepció, els fulls de reclamació oficials.

2.4. Demanar i dipositar els fulls de suggeriments i felicitacions, per a un millor funcionament del servei a recepció o a la bústia corresponent. 

2.5. Estar informats dels paràmetres i de les condicions higièniques de l’aigua de les piscines

2.6. Ser coneixedors de les normes elementals d’higiene i de seguretat.

2.7. Disposar d’un servei de salvament i socorrisme durant tot l’horari de funcionament de les piscines.

2.8. Que tots els cursos i activitats siguin impartits per un monitoratge espostiu titulat.

 

Capítol 3. HORARIS I CALENDARI

3.1. Les instal·lacions del Gim10 romandran obertes de dilluns a divendres de 7 a 23h, dissabtes de 8 a 20h i diumenges de 9 a 14h, exclosos festius, segons el calendari de funcionament aprovat anualment. Durant la temporada d’estiu aquests horaris poden variar.

3.2. Els espais tancaran 30 minuts abans de l’hora de tancament de la instal·lació.

3.3. Les instal·lacions es podran tancar, total o parcialment, per causes de força major (reparacions, avaries, etc.).

3.4. Els horaris d’activitats dirigides i dels serveis oferts són susceptibles a modificacions o anul·lacions per part de la direcció.

3.5. Els horaris i calendari de la instal·lació estaran publicats a la pàgina web.

3.6. L’espai aquàtic podrà modificar l’horari amb motiu de l’organització de competicions esportives. 

3.7. Les quotes reduïdes tenen un horari concret:

3.7.1.    Quota reduïda matí: poden fer servir la instal·lació de 7h a 16h, temps per abandonar la instal·lació fins les 16:30h

3.7.2.    Quota Jove activa’t: ús de 3 dies en horari de 15h a 18h, temps per abandonar la instal·lació fins les 18:30h

3.8. Durant els mesos d’estiu (com és obligatori) és produirà una aturada tècnica de les piscines interiors i es mantindran tancades. 

 

Capítol 4. NORMES ADMINISTRATIVES

4.1. Tots els usuaris del Gim10 hauran d’abonar el preu públic segons les tarifes vigents, aprovades anualment.

4.2. Per utilitzar la instal·lació cal estar al corrent del pagament de la quota d’abonat o servei, o bé pagar l’import establert com a entrada puntual. Qualsevol persona que tingui imports pendents de liquidar, rebrà un únic avís i després d’aquest no podrà fer ús de la instal·lació en cap de les seves activitats, tampoc les persones que estiguin vinculades amb número de compte corrent del deutor.

4.3. Es pot fer ús de la instal·lacions comprant una entrada puntual o contractant un servei sense necessitat de ser abonat/ada.

4.4. En el moment de la inscripció cal facilitar les dades personals, el DNI i les dades bancàries per domiciliar els rebuts. Quan correspongui també cal presentar la documentació requerida puntual.

4.5. Els menos de 18 anys han de fer els tràmits administratius amb un representant legal (mare, pare, tutora o tutor) major d’edat.

4.6. Al tramitar l’alta, es farà el pagament de l’import de la quota d’inscripció, el mes en curs i de la targeta d’accés. És obligatori per a tots els abonats/ades i es faran efectius d’acord amb la regulació que estableixin les tarifes aprovades. Els pagaments successius es carregaran a l’entitat bancària corresponent.

4.7. Amb la tramitació voluntària de l’alta com abonat/ada o usuari/a de la instal·lació i mentre duri aquest abonament o servei, es considera acreditada sota la resposabilitat de la persona sol·licitant, que el seu estat de salut és adient per la pràctica de qualseol de les activitats esportives que ofereix la instal·lació.

4.8. Els abonats/des hauran de noti­ficar els canvis o baixes que es puguin produir tant en les dades personals, com en la domiciliació bancària que haguessin comunicat en el moment de la inscripció, abans del dia 25 del mes en curs, personalment a recepció o per correu electrònic a gim10@cardedeu.cat, per tal que tingui vigència en el rebut del mes següent.

4.9. En cas de que hi hagi una devolució del rebut per algun motiu aliè a l’organització, les despeses administratives aniran a càrrec de l’usuari. Els rebuts retornats s’abonaran a recepció en efectiu o targeta.

4.10. L’actualització de les quotes públiques s’aplicaran al mes següent de la seva aprovació oficial.

4.11. La condició d’abonat/ada o del servei contractat serà vigent mentre no es tramiti la baixa oficial.

4.12. La venda d’entrades puntuals, està condicionada a l’aforament de la instal·lació.

4.13. Les activitats dirigides incloses dins dels abonaments, que tinguin una participació mitjana inferior al 50% de l’aforament de la sala durant un trimestre, podran ser anul·lades sense previ avís i sense que correspongui compensació o devolució de quotes.

 

Capítol 5. NORMES D’ÚS GENERALS

5.1. La instal·lació es reserva el dret d’admissió.

5.2. La direcció de la instal·lació podrà expulsar aquelles persones que incomplleixen les normes d’aquest règim intern, un cop advertides prèviament. En aquest sentit es realitzarà una comunicació escrita a l’usuari. la qual quedarà al seu expedient, en el cas de ser reincident en algun incompliment, aquesta persona quedarà donada de baixa del servei de forma automàtica.

5.3. Cal respectar les normes de seguretat, al personal del GiM10 i a la resta d’usuaris.

5.4. Tots els usuaris han de tenir un comportament cívic i respectuós amb el personal i la resta d’usuaris, respectant en tot moment la normativa d’aquest document.

5.5. Per accedir a l’interior de la instal·lació, els abonats/ades ho poden fer amb el carnet o bé teclejant el DNI al torn. Pels cursetistes és imprescindible dur el carnet d’abonat o cursetista vigent.

5.6. La targeta d’accés és personal i intransferible. El seu préstec a una altra persona comporta una falta molt greu, que rebrà un avís i la següent vegada és cursarà la baixa del titular. La seva pèrdua o deteriorament implica fer-ne un duplicat, amb el seu cost corresponent.

5.7. Cal dur roba esportiva i calçat de sola neta per fer ús dels espais reservats per a lús esportiu.

5.8. Les persones usuàries no podran accedir a la instal·lació amb monopatins, patinets, bicicletes o similars.

5.9. Els usuaris menors de 13 anys (no inclosos), i les persones dependents o amb necessitats específiques, han d’anar acompanyats d’una persona adulta responsable.

5.10. Els usuaris han de respectar la modalitat de quota a la que estan adscrits i respectar els horaris de les diferents activitats.

5.11. Cap persona sospitosa de patir malaltia dèrmica infecto contagiosa podrà accedir a les instal·lacions esportives. En cas de dubte la direcció podrà exigir la presentació d’un certificat mèdic.

5.12. Els danys i/o desperfectes ocasionats a la instal·lació i/o material, en fer-ne mal ús, comportarà la seva reposició i poden suposar la baixa. Pel que fa als grups, l’entitat és responsable del possible mal ús per part dels seus components.

5.13. La instal·lació no es responsabilitza dels objectes perduts o oblidats. Els objectes que s’hagin recuperat o extret dels armariets d’ús puntual es guardaran a recepció durant un màxim de 15 dies.

5.14. És obligatòria la utilització dels armariets dels vestidors en el moment de la realització de qualsevol activitat al Gim10. La instal·lació no es farà responsable dels objectes dipositats en el seu interior.

5.15. Els armariets son d’ús obligatori i puntual, diàriamentDiàriament, quan es tanca la instal·lació, tots els armariets no llogats es buiden, guardant a recepció el seu contingut durant un màxim de 15 dies.

5.16. No està permès accedir a la instal·lació amb entrenadors personals aliens al centre.

5.17. No està permès fumar en tot el centre.

5.18. No es permet menjar a la instal·lació, excepte en els espais delimitats.

5.19. No està permès entrar a la instal·lació ampolles ni objectes de vidre.

5.20. No està permès l’entrada d’animals, llevat de gossos pigall.

5.21. No es permet fer fotos ni filmacions en tota la instal·lació per tal de respectar la intimitat dels usuaris.

5.22. No seran permesos els comportaments que posin en perill la higiene de les instal·lacions.

5.23. Tot el material utilitzat s’ha de deixar endreçat al seu lloc.

5.24. No es permet prendre substàncies esupefaents.

 

Capítol 6. NORMES VESTIDORS

6.1. Cal eixugar-se bé abans d’accedir a la zona de bancs i armariets, així com mantenir el vestidor net i eixut.

6.2. Respectar l’espai dels altres usuaris i usuàries.

6.3. Cal tenir cura de no embrutar amb pèls i cabells al pentinar-se o eixugar-se. 

6.4. No es permet depilar-se, exfoliar-se, afaitar-se, tallar-se les ungles i qualsevol altra pràctica d’higiene corporal.

6.5. Els infants de 6 anys (inclosos) en endavant han de canviar-se en el vestidor propi del seu gènere.

 

Capítol 7. NORMES SALA DE FITNESS

7.1. No es permet l’entrada als menors de 13 anys (no inclosos).

7.2. És obligatori l’ús de tovallola en tots aquells aparells que es facin servir.

7.3. No està permès l’entrada amb bosses d’esport o d’altres tipus. 

7.4. No es permet entrar amb el tors despullat, amb banyador, xancletes o vestit de carrer. Cal portar roba i calçat esportiu adient amb sola neta.

7.5. En les pauses de recuperació entre sèries és obligatori cedir i compartir els aparells si hi ha alguna persona esperant.

7.6. Les manuelles, discos i barres no poden sortir de la zona assignada per treballar amb pesos lliures i s’ha de deixar endreçat un cop fet servir.

7.7. El temps màxim d’utilització d’un aparell cardiovascular és de 20 minuts, quan hi ha persones esperant.

7.8. Els aparells cardiovasculars un cop fets servir, cal que es netegin i s’eixuguin, per deixar la màquina en condicions òptimes per al següent usuari/a.

 

Capítol 8. NORMES SALA ACTIVITATS DIRIGIDES

8.1. No es permet l’entrada als menors de 13 anys (no inclosos), excepte en aquelles activitats adreçades a la seva edat.

8.2. És obligatori l’ús de tovallola.

8.3. Cal ser  puntuals i respectar l’horari d’inici i final de la sessió. No es permetrà l’entrada a classe un cop finalitzat l’escalfament. ¡

8.4. No està permès l’entrada amb bosses d’esport o d’altres tipus.

8.5. No està permès entrar amb el tors despullat , amb banyador o vestit de carrer. 

8.6. Cal respectar l’espai que ocupen els altres assistents a la classe.

8.7. Cal tenir cura del material esportiu i s’ha de deixar endreçat un cop fet servir.

8.8. Tingueu cura de les bicicletes, no deixant-les caure de cop al transportar-les, així com deixant-les netes, eixutes i amb els components afluixats, després de cada sessió seguint les instruccions del tècnic.

 8.9. La direcció del Gim10 podrà modificar l’horari, el  contingut, o el tècnic de les sessions programades, per necessitat o problemes tècnics. 

 

Capítol 9. NORMES PISCINES INTERIORS I EXTERIORS

9.1. Els menors de 14 anys han d’anar acompanyats d’un adult segons les següent ràtios:

9.1.1.    1 adult per cada 2 infants d’entre 0 i 5 anys.

9.1.2.    1 adult per cada 4 infants d’entre 6 i 13 anys.

9.2. Cal desmaquillar-se i dutxar-se bé abans del bany.

9.3. És obligatori l’ús de casquet i roba de bany.

9.4. No està permès el bany amb roba interior ni amb roba de carrer (gorres, mocadors, vels, samarretes…). 

9.5. No està permès entrar objectes recreatius ni ulleres de vidre.

9.6. No està permès canviar-se de roba al recinte de la piscina, excepte els nadons a la zona habilitada.

9.7. No està permès córrer, saltar, empènyer, enfonsar o practicar jocs que puguin suposar un risc per als altres usuaris.

9.8. Cal respectar les senyalitzacions i espais destinats a cursets, activitats dirigides o altres activitats puntuals.

9.9. Cal nedar sempre per la dreta del carrer.

9.10. Cal respectar les senyalitzacions de fondària i les normes de seguretat.

9.11. En cas de no saber nedar, si us sentiu insegurs en el medi aquàtic o us trobeu malament, aviseu al socorrista.Si patiu alguna malaltia cardíaca, respiratòria o de tipus epilèptic, avisar als tècnics o al socorrista.

9.12. Cal portar un dispositiu que afavoreixi la flotabilitat dels nens que no saben nedar. El socorrista serà la persona responsable d’autoritzar-ne o no el seu ús.

9.13. Si patiu alguna malaltia cardíaca, respiratòria o de tipus epilèptic, avisar als tècnics o al socorrista. 

9.14. No es permet l’accés a la zona de bany a persones que pateixen malalties dèrmiques, infeccioses i/o contagioses. 

 

Addicionals per la Piscina exterior: 

9.15. S’apliquen totes les anteriors. 

9.16. La piscina estarà oberta al bany en el període d’estiu cada dia de dilluns a diumenge de 10.30 a 19.30h.

9.17.  Les dates d’obertura de la piscina exterior així com possibles modificacions de l’horari es comunicaran amb antelació. 

9.18. L’entrada puntual dona dret a fer ús de la piscina exterior, solàrium i vestuaris, s’hi pot estar tot l’horari d’obertura. Es pot sortir i tornar a entrar, presentant el tiquet de l’entrada a recepció (sempre que l’aforament ho permeti).

9.19. L’accés és a través dels vestuaris i piscines interiors. Els cotxets de nadons i les cadires de rodes accediran a la piscina exterior pel pàdel.

9.20. No està permès bellugar les taules i cadires dels llocs on són, ni manipular els tendals. Qualsevol necessitat que tingueu consulteu al personal del Gim10. 

9.21. Està permès banyar-se sense casquet. 

9.22. No està permès tirar-se de cap ni fent tombarelles. 

9.23. Cal conservar el tiquet d’entrada per què el personal de la instal·lació el podria demanar en qualsevol moment. 

 

Capítol 10. NORMES HIDROMASSATGE

10.1. No es permet l’ús a menors de 16 anys.

10.2. Cal desmaquillar-se i dutxar-se bé abans del bany.

10.3. És obligatori l’ús de casquet i roba de bany.

10.4. No està permès el bany amb roba interior ni amb roba de carrer (gorres, mocadors, vels, samarretes…). 

10.5. El temps límit permès és de 10 minuts si hi ha persones esperant.

10.6. Cal respectar l’espai i el descans dels altres usuaris.

10.7. L’aforament màxim és de 6 persones.

10.8. No es permet l’accés a la zona de bany a persones que pateixen malalties dèrmiques, infeccioses i/o contagioses.L’aforament màxim és de 6 persones.

 

Capítol 11. NORMES SAUNA SECA I BANY DE VAPOR

11.1. No està permès l’ús a menors de 16 anys.

11.2. Cal dutxar-se bé abans de fer-ne ús.

11.3. És obligatori lús de roba de bany.

11.4. És obligatori posar una tovallola sobre el banc de la sauna seca. 

11.5. No està permès trepitjar els bancs amb les sabatilles de bany.

11.6. No està permès afaitar-se, depilar-se o exfoliar-se la pell dins els espais.

11.7. No es permet l’accés a la zona de bany a persones que pateixen malalties dèrmiques, infeccioses i/o cpntagioses. 

11.8.Si patiu alguna malaltia cardíaca, respiratòria o de tipus epilèptic, avisar als tècnics o al socorrista. 

 

Capítol 12. NORMES PISTES DE PÀDEL

12.1. L’horari de lloguer de pistes és de dilluns a divendres: 8 a 22h, dissabte: 8 a 19:30h i diumenge: 9 a 13:30h

12.2. .Es pot reservar pista amb una antelació de 72 hores.

12.3. Es pot reservar pista amb una durada de joc de 60 o 90 minuts

12.4. Les reserves s’han de fer exclusivament a través de l’APP o presencialment a la recepció. 

12.5. L’aforament màxim és de 4 persones per pista.

12.6. Dins el recinte de les pistes de pàdel no poden accedir-hi persones alienes al lloguer.

12.7. Les persones usuàries no podran accedir a les pistes amb monopatins, patinets, biciletes o similars. 

12.8. No està permès l’entrada i ús de material i complements esportius que no siguin de pàdel o aliens al Gim10.

12.9. No està permès jugar amb banyador, xancletes i amb el tors nu. 

12.10. No està permès impartir classes si no estan organitzades pel Gim10.

12.11.  El lloguer de pista s’abonarà en la seva totalitat abans del començament del partit.

12.12. El material llogat s’ha de retornar un cop finalitzada l’activitat. Si el material no es retorna, es retorna trencat o es perd, la persona usuària haurà d’abonar la reposició.

12.13. Cal deixar la pista i el seu entorn en bones condicions i lliure de qualsevol objecte en un màxim de 10 minuts un cop finalitzada la reserva. 

12.14. La Direcció del centre podrà designar en determinades circumstàncies un horari de pista oberta per abonats/ades. 

12.15. La Direcció del centre es reserva el dret d’anul·lar les reserves per motius de seguretat, esdeveniments, actes puntuals o altres activitats que així ho requereixin.

 

Capítol 13. NORMES CIRCUIT EXTERIOR

13.1. No està permès l’accés als menors de 13 anys.

13.2. És obligatori l’ús de tovallola en tots aquells aparells que es facin servir, inclosos els matalassos.

13.3. No està permès l’entrada amb bosses d’esport o d’altres tipus, aliments o llaunes de begudes.

13.4. No està permès entrar amb el tors despullat, amb banyador, xancletes o vestit de carrer. 

13.5.  En les pauses de recuperació entre sèries és obligatori cedir i compartir els aparells, si hi ha alguna persona esperant.

13.6. El material és d’ús exclusiu del circuit exterior, no es poden entrar a la sala de fitness i al inrevés igual. 

13.7. Cal netejar-se el calçat abans de tornar a accedir a la instal·lació. 

 

Capítol 14. NORMES CURSETS DE NATACIÓ

14.1. La durada es de tot el curs escolar (tres trimestres) i s’entén que els cursetistes inscrits en el primer trimestre confirmen la continuïtat amb els següents trimestres, facilitant les dades bancàries. 

14.2. Per tramitar la baixa del curset s’haurà de comunicar a recepció abans del 25 de desembre (si és pel segon trimestre) o 25 de març (si és pel tercer trimestre). 

14.3. Un cop començat el curs no es retornarà l’import.

14.4. En cas de devolució, l’import de la matrícula no es retornarà.

14.5. Els cursetistes abonats que passin a ser no abonats, hauran de pagar la diferència i part proporcional del que queda de trimestre/s.

14.6. Per accedir a la instal·lació és imprescindible l’ús de la targeta de cursetista. 

14.7. Calendari: Els dies festius, i Setmana Santa no s’impartiran classes, tot coincidint amb el calendari escolar.

14.8. Els ratis dels cursets estan formats per un màxim de 7 alumnes en els grups de nadons, de 9 infants en els grups de 3 i 5 anys i d’11 en els grups infantils, joves i adults.

14.9. Es faran servir els vestidors de grups en funció del gènere de cada infant, en el cas dels infants que vagin acompanyats (menors de 6 anys) marcarà el destí del vestuari el gènere de l’acompanyant, independentment del gènere de l’infant.

14.10. Els cursetistes a partir d’infantils, no podran entrar acompanyats als vestuaris.

14.11. Els acompanyants dels cursetistes que no siguin abonats de la instal·lació no podran fer-ne ús.

14.12. L’accés als vestidors es permetrà 15’ (en el cas dels nadons 20’) abans de començar la sessió, i la sortida serà un màxim de 15’ després de finalitzar la sessió. 

14.13. Es demana la màxima puntualitat a les classes.

14.14. Abans de començar el curset, els grups de petits, hauran d’esperar-se al vestidor fins que el monitor o socorrista els vingui a buscar, i un cop finalitzada la sessió seran ells mateixos els que els conduiran cap als vestidors .

14.15. Els acompanyants no podran anar més enllà de l’espai de dutxes de vestidors.

14.16. És obligatori l’ús de tovallola, banyador, xancletes i casquet de bany. 

14.17. És obligatori dutxar-se a l’inici de la sessió, ho faran dins l’horari de curset amb el monitoratge. 

14.18. Cal comunicar prèviament, a recepció o al monitoratge, si pateix algun tipus d’al·lèrgia o malaltia (asma, epilèpsia…).

14.19. Els cursetistes menors no podran banyar-se a la piscina ni abans ni després, si no és que són abonats de la instal·lació o abonen una entrada puntual, i sempre acompanyats d’un adult. 

14.20. La roba, el calçat i les bosses no es poden deixar a sobre els bancs ni penjadors dels vestidors de grups, cal recollir-les utilitzant els armariets o endur-se-les. 

14.21. La Direcció podrà, quan ho consideri necessari, modificar el nombre de cursets, l’horari d’aquests i els tècnics que els imparteixen. El curset no podrà impartir-se si no hi ha un mínim d’inscrits

La Direcció del centre es reserva el dret de modificar qualsevol punt d’aquesta normativa.

Us deixem la normativa en PDF aquí

Aquest lloc web fa servir cookies pròpies i de tercers per facilitar-te una experiència de navegació òptima i recollir informació anònima per millorar i adaptar-nos a les teves preferències i pautes de navegació. Navegar sense acceptar les cookies limitarà la visibilitat i funcions del web.   
Privacidad