GiM10 Esport i Salut a Cardedeu

d3db12502a4ce2e51a457479e5d2bddd
Gaudeix de les nostres magnífiques instal·lacions
0f430b9255567986742c6438d28ff2ea
Classes dirigides per professionals disposats
a ajudar-te en qualsevol moment
1
Un lloc on relaxar-te o entrenar
tu decideixes
20180320_110359v4
Reserva ja i gaudeix de les nostres
pistes de pàdel

Horari:

Laborables: de 7.00 a 23.00
Dissabtes: de 8.00 a 20.00
Diumenges: de 9.00 a 14.00

Al GiM10 t’oferim un espai on podràs relaxar-te, superar-te física i mentalment i divertir-te tot fent esport i salut a Cardedeu.

REGLAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ I SERVEIS DEL GIM10

Capítol 1. OBJECTE DEL REGLAMENT

1.1. El present reglament té per objecte la regulació del correcte ús i funcionament del Gim10.

1.2. Totes les persones que accedeixin a la instal·lació tindran la condició d’usuaris, els quals podran satisfer els serveis mitjançant pagament d’un abonaments entrada puntual o qualsevol activitat amb inscripció prèvia.

1.3. La condició d’usuari, implica l’acceptació de les disposicions del present reglament. El desconeixement d’aquest no eximirà del seu compliment ni de l’aplicació de responsabilitats quan procedeixi.

1.4. Aquesta normativa es considera com a general del Gim10, tot i això, donades les diferències existents entre cadascun dels espais de la instal·lació, en cada espai que es consideri necessari podrà haver-hi una normativa especí­fica que permeti regular el seu ús i donar seguretat a tots els usuaris del Gim10. 

 

Capítol 2. HORARIS I CALENDARI

2.1. Les instal·lacions del Gim10 romandran obertes de dilluns a divendres de 7 a 23h, dissabtes de 8 a 20h i diumenges de 9 a 14h, exclosos festius, segons el calendari de funcionament aprovat anualment. Durant la temporada d’estiu aquests horaris poden variar.

2.2. Els espais tancaran 30 minuts abans de l’hora de tancament de la instal·lació.

2.3. Els horaris i calendari de la instal·lació estaran exposats al taulell d’anuncis de l’entrada de la instal·lació. Aquests es determinaran per anys naturals.

2.4. Gim10 podrà tancar la instal·lació, total o parcialment, per causes de força major (reparacions, avaries etc.).

2.5. Gim10 podrà modifi­car l’horari de la piscina amb motiu de l’organització de competicions esportives.

2.6. Qualsevol modi­ficació puntual d’horari i calendari general, es comunicarà als abonats i usuaris, excepte per una situació de força major.

2.7. Les quotes reduïdes tenen un horari concret:

2.7.1.    Quota reduïda matí: poden fer servir la instal·lació de 7h a 16h, temps per abandonar la instal·lació fins les 16:30h

2.7.2.    Quota reduïda vespre: poden fer servir la instal·lació de 20h a 22:30, temps per abandonar la instal·lació fins les 23h

2.7.3.    Quota Jove I: ús limitat a la sala de fitness de 16h fins les 19h

2.7.4.    Quota Jove activa’t: ús de 3 dies en horari de 15h a 18h, temps per abandonar la instal·lació fins les 18:30h

2.7.5.    Quota matí: poden fer servir la instal·lació de 7h a 14h, temps per abandonar la instal·lació fins les 14:30h

2.7.6.    Quota Migdia: poder fer servir la instal·lació de 14h a 17h, temps per abandonar la instal·lació fins les 17:30h

2.7.7.    Quota despertador: poden fer servir la instal·lació de 7h a 9h, temps per abandonar la instal·lació fins les 9:30h

2.8. Durant els mesos d’estiu (com és obligatori) és produirà una aturada tècnica de les piscines interiors, que no serà superior a dues setmanes per piscina:

2.8.1.    Els abonats/des amb quota despertador podran entrar fins les 12:00h.

2.8.2.    Els abonats/des amb quota vespre podran entrar a partir de les 17:00h.

 

Capítol 3. NORMES ADMINISTRATIVES

3.1. Tots els usuaris del Gim10 hauran d’abonar el preu públic segons les tarifes vigents, aprovades anualment i que estaran exposades a recepció o a la pàgina web del centre.

3.2. Per utilitzar la instal·lació cal estar al corrent del pagament de la quota d’abonat o servei, o bé pagar l’import establert com a entrada puntual. Qualsevol persona que tingui imports pendents de liquidar, rebrà un únic avís i després d’aquest no podrà fer ús de la instal·lació en cap de les seves activitats, tampoc les persones que estiguin vinculades amb número de compte corrent del deutor.

3.3. En el moment de la inscripció cal facilitar les dades personals, el DNI i les dades bancàries per domiciliar els rebuts. Quan correspongui també cal presentar la targeta acreditativa de discapacitat.

3.4. Cal que els menors de 16 anys vagin acompanyats d’un adult en el moment de tramitar l’alta.

3.5. Al tramitar l’alta, es farà el pagament de l’import de la quota d’inscripció, el mes en curs i de la targeta d’accés. És obligatori per a tots els abonats/ades i es faran efectius d’acord amb la regulació que estableixin les tarifes aprovades. Els pagaments successius es carregaran a l’entitat bancària corresponent.

3.6. Els abonats/des hauran de noti­ficar els canvis o baixes que es puguin produir tant en les dades personals, com en la domiciliació bancària que haguessin comunicat en el moment de la inscripció, abans del dia 20 del mes en curs, personalment a recepció o per correu electrònic a gim10@cardedeu.cat, per tal que tingui vigència en el rebut del mes següent.

3.7. En cas de que hi hagi una devolució del rebut per algun motiu aliè a l’organització, les despeses administratives aniran a càrrec de l’usuari. Els rebuts retornats s’abonaran a recepció en efectiu o targeta.

3.8. L’actualització de les quotes públiques s’aplicaran al mes següent de la seva aprovació oficial.

3.9. La matrícula serà vigent mentre l’abonat/da no tramiti la baixa.

3.10. Amb la tramitació voluntària de l’alta com abonat/da o usuari/a de la instal·lació, es considera acreditada sota la responsabilitat de la persona sol·licitant, que el seu estat de salut és adient per la pràctica de qualsevol de les activitats esportives que ofereix la instal·lació.

3.11. La venda d’entrades puntuals, està condicionada a l’aforament de la instal·lació.

3.12. Les activitats dirigides incloses dins dels abonaments, que tinguin una participació mitjana inferior al 50% de l’aforament de la sala durant un trimestre, podran ser anul·lades.

Capítol 4. NORMES D’ÚS GENERALS

4.1. La instal·lació es reserva el dret d’admissió.

4.2. Per accedir a l’interior de la instal·lació, els abonats/ades ho poden fer amb el carnet o bé teclejant el DNI al torn. Pels cursetistes és imprescindible dur el carnet d’abonat o cursetista vigent.

4.3. La targeta d’accés és personal i intransferible. El seu préstec a una altra persona comporta una falta molt greu, que rebrà un avís i la següent vegada és cursarà la baixa del titular. La seva pèrdua o deteriorament implica fer-ne un duplicat, amb el seu cost corresponent.

4.4. No està permès entrar vestit o amb calçat de carrer als espais reservats per a l’ús esportiu.

4.5. Els usuaris menors de 13 anys (no inclosos), i les persones dependents o amb necessitats específiques, han d’anar acompanyats d’una persona adulta responsable, tant a la piscina com a la resta de la instal·lació, excepte en una activitat dirigida adreçada a la seva edat i/o condició.

4.6. Els joves de 13 a 15 anys podran accedir sols/es a la sala de fitness i classes dirigides, només fent ús de les màquines i activitats dirigides adreçades a la seva edat.

4.7. Els representants legals dels i les joves de 13 a 15 anys han de signar un document de responsabilitat en el moment de fer l’alta a la instal·lació.

4.8. Els usuaris han de respectar la modalitat de quota a la que estan adscrits i respectar els horaris de les diferents activitats.

4.9. Tots els usuaris han de tenir un comportament cívic i respectuós amb el personal i la resta d’usuaris, respectant en tot moment la normativa d’aquest document. Pel bon funcionament de la instal·lació és imprescindible que seguiu sempre les instruccions i indicacions del personal.

4.10. Cap persona sospitosa de patir malaltia dèrmica infecto contagiosa podrà accedir a les instal·lacions esportives. En cas de dubte la direcció podrà exigir la presentació d’un certificat mèdic.

4.11. Els danys i/o desperfectes ocasionats a la instal·lació i/o material, en fer-ne mal ús, comportarà la seva reposició i poden suposar la pèrdua del dret d’ésser abonat. Pel que fa als grups, l’entitat és responsable del possible mal ús per part del seus components.

4.12. La instal·lació no es responsabilitza dels objectes perduts o oblidats. Els objectes que s’hagin recuperat o extret dels armariets d’ús puntual es guardaran a recepció durant un màxim de 15 dies.

4.13. És obligatòria la utilització dels armariets dels vestidors en el moment de la realització de qualsevol activitat al Gim10. La instal·lació no es farà responsable dels objectes dipositats en el seu interior.

4.14. Diàriament, quan es tanca la instal·lació, tots els armariets no llogats es buiden, guardant a recepció el seu contingut durant un màxim de 15 dies.

4.15. Disposem d’armariets de lloguer mensual o per anys naturals. Consulteu preus a recepció.

4.16. No es pot accedir a la instal·lació amb entrenadors personals aliens al centre.

4.17. No es permet fumar en tot el centre.

4.18. No es permet menjar a la instal·lació, excepte en els espais delimitats.

4.19. No es permet prendre substàncies estupefaents.

4.20. No es permet entrar a la instal·lació ampolles ni objectes de vidre.

4.21. Queda expressament prohibida l’entrada d’animals en tot el recinte a excepció dels gossos pigall.

4.22. Hi ha a disposició de l’usuari/a fulls i una bústia de reclamacions/suggeriments.

4.23. Els equipaments restaran fora de servei 30 minuts abans del tancament de la instal·lació.

4.24. És molt important que respecteu les normes de seguretat, al personal del Gim10 i a la resta d’usuaris.          

4.25. No es permet fer fotos ni filmacions en tota la instal·lació per tal de respectar la intimitat dels usuaris.

4.26. No seran permesos els comportaments que posin en perill la higiene de les instal·lacions.

4.27. La direcció de la instal·lació podrà expulsar aquelles persones que incompleixen les normes d’aquest règim intern, un cop advertides prèviament. En aquest sentit es realitzarà una comunicació escrita a l’usuari, la qual quedarà al seu expedient, en el cas de ser reincident en algun incompliment, aquesta persona quedarà donada de baixa del servei de forma automàtica.

Capítol 5. DRETS DELS USUARIS

Tots els usuaris/es tenen dret a:

 

5.1. Fer servir les instal·lacions del Gim10 seguint les normes d’aquest reglament.

5.2. Disposar de la normativa de la instal·lació: al plafó informatiu, a recepció i al web gim10.cat.

5.3. Demanar i omplir, a recepció, els fulls de reclamació o­ficials.

5.4. Demanar i dipositar els fulls de suggeriments i felicitacions, per a un millor funcionament del servei a recepció o a la bústia corresponent.

5.5. Estar informats dels paràmetres i de les condicions higièniques de l’aigua de les piscines.

5.6. Ser coneixedors de les normes elementals d’higiene i de seguretat.

5.7. Disposar d’un servei de salvament i socorrisme durant tot l’horari de funcionament de les piscines.

 5.8. Que tots els cursos i activitats siguin impartits per tècnics/ques esportius titulats.

 

Capítol 6. NORMES VESTIDORS

6.1. Cal eixugar-se bé abans d’accedir a la zona de bancs i armariets, així com mantenir el vestidor net i eixut.

6.2. Respectar l’espai dels altres usuaris i usuàries.

6.3. Tenir cura de no embrutar amb pèls i cabells al pentinar-se o eixugar-se. Fer servir les papereres.

6.4. Queda prohibit depilar-se, exfoliar-se, afaitar-se, tallar-se les ungles i qualsevol altra pràctica d’higiene corporal.

6.5. Els infants de 6 anys en endavant han de canviar-se en el vestidor propi del seu gènere.

 

Capítol 7. NORMES SALA DE FITNESS

7.1. No es permet l’entrada als menors de 13 anys (no inclosos).

7.2. Per higiene, és obligatori l’ús de tovallola en tots aquells aparells que es facin servir, inclosos els matalassos.

7.3. No es permet l’entrada amb bosses d’esport o d’altres tipus, aliments o llaunes de begudes.

7.4. Es poden entrar bidonets o ampolles de plàstic o altre material resistent (no vidre) per hidratar-se.

7.5. No es permet entrar amb el tors despullat, amb banyador, xancletes o vestit de carrer. Cal portar roba i calçat esportiu adient amb sola neta.

7.6. En les pauses de recuperació entre sèries és obligatori cedir i compartir els aparells si hi ha alguna persona esperant.

7.7. Les manuelles, discos i barres no poden sortir de la zona assignada per treballar amb pesos lliures.

7.8. El temps màxim d’utilització d’un aparell cardiovascular és de 20 minuts, quan hi ha persones esperant.

7.9. Utilitzeu bé els aparells i les peses. A cada màquina o estació trobareu les instruccions d’ús i consells per obtenir els millors beneficis. En cas de dubte, consulteu al tècnic.

7.10. Els aparells cardiovasculars un cop fets servir, cal que es netegin i s’eixuguin, per deixar la màquina en condicions òptimes per al següent usuari/a.

7.11. Cal tenir cura del material esportiu i s’ha de deixar endreçat un cop fet servir. 

 

Capítol 8. NORMES SALA ACTIVITATS DIRIGIDES

8.1. No es permet l’entrada als menors de 13 anys (no inclosos), encara que vagin acompanyats d’un adult (excepte en aquelles activitats adreçades a la seva edat).

8.2. Per higiene, és obligatori l’ús de tovallola.

8.3. Cal ser  puntuals i respectar l’horari d’inici i final de la sessió. No es permetrà l’entrada a classe un cop finalitzat l’escalfament, per tal de no interferir en la progressió adequada, per respecte al tècnic i abonats/des i per evitar possibles lesions a causa de no fer l’escalfament.

8.4. No es permet l’entrada amb bosses d’esport o d’altres tipus, aliments o llaunes de begudes

8.5. No es permet entrar amb el tors despullat , amb banyador o vestit de carrer. Cal portar roba i calçat esportiu amb sola neta, diferent al que es porti del carrer.

8.6. Respectar l’espai que ocupen els altres assistents a la classe.

8.7. Cal tenir cura del material esportiu i s’ha de deixar endreçat un cop fet servir.

8.8. Tingueu cura de les bicicletes, no deixant-les caure de cop al transportar-les, així com deixant-les netes, eixutes i amb els components afluixats, després de cada sessió seguint les instruccions del tècnic.

 8.9. La direcció del Gim10 podrà modificar l’horari, el  contingut, o el tècnic de les sessions programades, per necessitat o problemes tècnics. 

 

Capítol 9. NORMES PISCINES INTERIORS

9.1. Si no sabeu nedar, us sentiu insegurs en el medi aquàtic o us trobeu malament, aviseu al socorrista.

9.2. Els menors de 14 anys han d’anar acompanyats d’un adult segons les següent ràtios:

9.2.1.    1 adult per cada 2 infants d’entre 0 i 5 anys.

9.2.2.    1 adult per cada 4 infants d’entre 6 i 13 anys.

9.3. Cal desmaquillar-se i dutxar-se bé abans del bany.

9.4. Es poden entrar bidonets o ampolles de plàstic o altre material resistent (no vidre) per hidratar-se.

9.5. És obligatori l’ús de casquet i roba de bany.

9.6. No es poden entrar objectes recreatius (pilotes, matalassos, …), ni ulleres de vidre.

9.7. No es pot canviar de roba al recinte de la piscina (excepte els nadons a la zona habilitada).

9.8. No es permet córrer, saltar, empènyer, enfonsar o practicar jocs que puguin suposar un risc per als altres usuaris.

9.9. Respecteu les senyalitzacions i espais destinats a cursets, activitats dirigides o altres activitats puntuals.

9.10. S’ha de nedar sempre per la dreta del carrer.

9.11. Si patiu alguna malaltia cardíaca, respiratòria o de tipus epilèptic, avisar als tècnics o al socorrista.

9.12. No es permet l’accés a la zona de bany a persones que pateixen malalties dèrmiques, infeccioses i/o contagioses.

9.13. Respecteu al personal del Gim10, les normes de seguretat i els senyals de fondària de la piscina.

9.14. Cal ésser puntuals en l’inici i final de les activitats dirigides i cursets.

9.15. No es permetrà l’entrada a classe un cop finalitzat l’escalfament, per tal de no interferir en la progressió adequada, per respecte al tècnic i abonats/des i per evitar possibles lesions a causa de no fer l’escalfament.

9.16. Cal portar un dispositiu que afavoreixi la flotabilitat dels nens que no saben nedar. El socorrista serà la persona responsable d’autoritzar-ne o no el seu ús.

 

Capítol 10. NORMES PISCINA EXTERIOR

10.1. La piscina estarà oberta al bany en el període d’estiu cada dia de dilluns a diumenge de 10.30 a 19.30h.

10.2. Durant l’aturada tècnica de la piscina interior l’horari serà de dilluns a diumenge de 10 a 19:30h.

10.3. L’entrada puntual dona dret a fer ús de la piscina exterior, solàrium i vestuaris, s’hi pot estar tot l’horari d’obertura. Es pot sortir i tornar a entrar, presentant el tiquet de l’entrada a recepció (sempre que l’aforament ho permeti).

10.4. L’accés és a través dels vestuaris i piscines interiors. Els cotxets de nadons i les cadires de rodes accediran a la piscina exterior pel pàdel.

10.5. Cal conservar el tiquet d’entrada per què el personal de la instal·lació el podria demanar en qualsevol moment.

10.6. Els menors de 14 anys han d’anar acompanyats d’un adult que en tot moment se’n faci càrrec d’acord amb els següents ratis:

10.6.1. 1 adult per cada 2 infants d’entre 0 i 5 anys

10.6.2. 1 adult per cada 4 infants d’entre 6 i 13 anys

10.7. Cal desmaquillar-se i dutxar-se bé abans del bany.

10.8. S’ha d’utilitzar roba de bany. Per qüestions sanitàries no es pot estar amb calçat de carrer.

10.9. No està permès el bany amb vel, roba interior i roba de carrer.

10.10. No està permès canviar-se de roba al recinte de la piscina.

10.11. Si no sabeu nedar, us sentiu insegurs en el medi aquàtic o us trobeu malament, aviseu al socorrista.

10.12. Cal portar un dispositiu que afavoreixi la flotabilitat dels nens que no saben nedar. El socorrista serà la persona responsable d’autoritzar-ne o no el seu ús.

10.13. No es poden entrar objectes recreatius (pilotes, matalassos, …), ni ulleres de vidre.

10.14. No es permet córrer, saltar, empènyer, enfonsar o practicar jocs que puguin suposar un risc per als altres usuaris.

10.15. No es permet tirar-se de cap o fent tombarelles.

10.16. No es permet l’accés a la zona de bany a persones que pateixen malalties dèrmiques, infeccioses i/o contagioses.

10.17. Respecteu les senyalitzacions i espais destinats a cursets, activitats dirigides o altres activitats puntuals.

10.18. Si patiu alguna malaltia cardíaca, respiratòria o de tipus epilèptic heu d’avisar als tècnics o al socorrista.

10.19. No es permet l’accés a la zona de bany a persones que pateixen malalties dèrmiques, infeccioses i/o contagioses.

10.20. Respecteu al personal del Gim10, les normes de seguretat i els senyals de fondària de la piscina.

10.21. No bellugueu les taules i cadires dels llocs on són, ni manipuleu els tendals. Qualsevol necessitat que tingueu consulteu al personal del Gim10.

Capítol 11. NORMES HIDROMASSATGE

11.1. No es permet l’ús a menors de 16 anys.

11.2. Cal desmaquillar-se i dutxar-se bé abans del bany.

11.3. És obligatori l’ús de casquet i roba de bany.

11.4. El temps límit permès és de 10 minuts si hi ha persones esperant.

11.5. Respecteu l’espai i el descans dels altres usuaris.

11.6. No es permet l’accés a la zona de bany a persones que pateixen malalties dèrmiques, infeccioses i/o contagioses.

11.7. L’aforament màxim és de 6 persones.

 

Capítol 12. NORMES SAUNA I BANY DE VAPOR

12.1. No es permet l’ús a menors de 16 anys.

12.2. Cal desmaquillar-se i dutxar-se bé abans del bany.

12.3. És obligatori portar roba de bany.

12.4. Posar una tovallola sobre el banc per asseure-s’hi o estirar-s’hi.

12.5. No trepitjar els bancs amb les sabatilles de bany, deixar-les al terra.

12.6. No està permès afaitar-se, depilar-se o exfoliar-se la pell dins l’espai.

12.7. En cas de tenir sensació d’angoixa, mareig o indisposició, cal sortir de la sauna i avisar al o la socorrista.

 

Capítol 13. NORMES PISTES DE PÀDEL

13.1. L’horari de lloguer de pistes és de dilluns a divendres: 8 a 22h, dissabte: 8 a 19:30h i diumenge: 9 a 13:30h

13.2. Es pot reservar pista amb una durada de joc de 60 o 90 minuts.

13.3. Es pot reservar pista amb una antelació de 72 hores.

13.4. Les reserves s’han de fer exclusivament a través de la web: gim10cat/reservar

13.5. L’aforament màxim és de 4 persones per pista.

13.6. Dins el recinte de les pistes de pàdel no poden accedir-hi persones alienes al lloguer,  bicicletes ni patinets, ni cap altre element que no estigui permès expressament pel personal del Gim10.

13.7. No està permesa l’entrada i ús de material i complements esportius que no siguin de pàdel o aliens al Gim10.

13.8. No es pot jugar amb banyador, xancletes, mullat, amb el tors nu, amb vestit o sabates de carrer.

13.9. No s’hi poden impartir classes individuals o col·lectives si no estan organitzades pel Gim10.

13.10. Cal deixar la pista i el seu entorn en bones condicions i lliure de qualsevol objecte, en un màxim de 10 minuts un cop finalitzada la reserva.

13.11. Si es detecta qualsevol anomalia i/o desperfecte cal avisar al personal de recepció

13.12. El lloguer de pista s’abonarà en la seva totalitat abans del començament del partit.

13.13. La direcció del centre podrà designar en determinades circumstàncies un horari de pista oberta per abonats/ades.

13.14. El centre esportiu disposa de servei de lloguer de pales i venda de pilotes.

13.15. El material s’ha de retornar un cop finalitzat el lloguer de pista. Si el material no es retorna, es retorna trencat o es perd, la persona usuària haurà d’abonar la reposició.

13.16. La Direcció del centre es reserva el dret d’anul·lar les reserves per motius de seguretat, esdeveniments, actes puntuals o altres activitats que així ho requereixin.

13.17. Els clients manifesten ser aptes per a la pràctica esportiva eximint de qualsevol responsabilitat relacionada amb possibles lesions que poguessin patir en el moment de la pràctica esportiva.

Capítol 14. NORMES CIRCUIT EXTERIOR

14.1. No es permet l’accés als menors de 13 anys, en el cas d’ús esportiu.

14.2. Per ús lúdic, els menors de 13 anys poden accedir al circuit acompanyats d’un adult responsable, sense poder fer ús dels aparells esportius.

14.3. Per higiene, és obligatori l’ús de tovallola en tots aquells aparells que es facin servir, inclosos els matalassos.

14.4. No es permet l’entrada amb bosses d’esport o d’altres tipus, aliments o llaunes de begudes.

14.5. Es poden entrar bidonets o ampolles de plàstic o altre material resistent (no vidre) per hidratar-se.

14.6. No es permet entrar amb el tors despullat, amb banyador, xancletes o vestit de carrer. Cal portar roba i calçat esportiu.

14.7. Les manuelles, discos i barres del contenidor son d´ús exclusiu del circuit exterior, no es poden entrar a la sala de fitness.

14.8. Tingueu cura dels aparells, material esportiu, estacions i zona enjardinada. Al finalitzar l’entrenament deixeu-lo endreçat.

14.9. En les pauses de recuperació entre sèries és obligatori cedir i compartir els aparells, si hi ha alguna persona esperant.

14.10. Netegeu-vos la sola dels peus abans de tornar a entrar a la instal·lació.

 

Capítol 15. NORMES CURSETS DE NATACIÓ

15.1. El curset de natació dura tot el curs escolar (tres trimestres) i s’entén que els cursetistes inscrits en el primer trimestre confirmen la continuïtat amb els següents trimestres facilitant les dades bancàries. En cas que vulguin causar baixa del curset s’haurà de comunicar a recepció abans del 20 de desembre (si és pel segon trimestre) o 20 de març (si és pel tercer trimestre).

15.2. Per accedir a la instal·lació és imprescindible l’ús de la targeta de cursetista. La pèrdua o deteriorament de la targeta d’accés implicarà fer-ne un duplicat, amb un cost econòmic.

15.3. Un cop començat el curs no es retornarà l’import.

15.4. En cas de devolució, l’import de la matrícula no es retornarà.

15.5. Els cursetistes abonats que passin a ser no abonats, hauran de pagar la diferència i part proporcional del que queda de trimestre/s.

15.6. Calendari: Els dies festius, i Setmana Santa no s’impartiran classes, tot coincidint amb el calendari escolar.

15.7. Els ratis dels cursets estan formats per un màxim de 7 alumnes en els grups de nadons, de 9 infants en els grups de 3 i 5 anys i d’11 en els grups infantils, joves i adults.

15.8. Es faran servir els vestidors de grups en funció del gènere de cada infant, en el cas dels infants que vagin acompanyats (menors de 6 anys) marcarà el destí del vestuari el gènere de l’acompanyant, independentment del gènere de l’infant.

15.9. Els cursetistes a partir d’infantils, NO podran entrar acompanyats als vestuaris.

15.10. Els acompanyants dels cursetistes que no siguin abonats de la instal·lació no podran fer-ne ús.

15.11. L’accés als vestidors es permetrà 15’ (en el cas dels nadons 20’) abans de començar la sessió, i la sortida serà un màxim de 15’ després de finalitzar la sessió. No es permet fer servir cap dels serveis destinats als abonats.

15.12. Es demana la màxima puntualitat a les classes.

15.13. Abans de començar el curset, els grups de petits, hauran d’esperar-se al vestidor fins que el monitor o socorrista els vingui a buscar, i un cop finalitzada la sessió seran ells mateixos els que els conduiran cap als vestidors .

15.14. Els cursetistes menors no podran banyar-se a la piscina ni abans ni després, si no és que són abonats de la instal·lació o abonen entrada puntual, i sempre acompanyats d’un adult.

15.15. La roba i les bosses no es poden deixar a sobre els bancs ni penjadors dels vestidors de grups. S’han de desar als armariets (funcionen amb cadenat), entrar a la piscina, o bé emportar fora de la instal·lació en el cas de petits.

15.16. Els acompanyants no podran anar més enllà de l’espai de dutxes de vestidors.

15.17. És obligatori l’ús de tovallola, banyador, xancletes i casquet de bany.

15.18. Al començar les sessions serà obligatori dutxar-se, ho faran dins l’horari de curset amb el tècnic/a.

15.19. Les famílies podran fer fotos i filmar només l’última setmana del curset a la Jornada de Portes Obertes, en cas de fer-se.

15.20. Cal comunicar prèviament, a recepció o al monitoratge, si pateix algun tipus d’al·lèrgia o malaltia (asma, epilèpsia…).

15.21. La direcció podrà, quan ho consideri necessari, modificar el nombre de cursets, l’horari d’aquests i els tècnics que els imparteixen. El curset no podrà impartir-se si no hi ha un mínim d’inscrits.

La Direcció del centre es reserva el dret de modificar qualsevol punt d’aquesta normativa.

Us deixem la normativa en PDF aquí

Aquest lloc web fa servir cookies pròpies i de tercers per facilitar-te una experiència de navegació òptima i recollir informació anònima per millorar i adaptar-nos a les teves preferències i pautes de navegació. Navegar sense acceptar les cookies limitarà la visibilitat i funcions del web.   
Privacidad